Kúpte si Magnus MR Morphine 30 mg online

$150.00$250.00

Kúpte si Magnus MR Morphine 30 mg online. Morfín pôsobí ako agonista na saturovateľné opioidné receptory v CNS a rôznych tkanivách a rôznych tkanivách. ide o opioidné lieky na zmiernenie bolesti.

Popis

Kúpiť Magnus MR Morphine 30 mg online

Kúpiť Magnus MR (morfín sulfát) 30 mg kapsulu bezpečne online

Kúpiť Magnus MR (morfín sulfát) 30 mg kapsulu bezpečne online – dodanie cez noc

Generický Magnus MR ( Morphine Sulphate) 30 mg na predaj v USA – Trust Pain Pharmacy

Najlepšie ponuky pre Magnus MR na predaj  (Morphine Sulphate) 30 mg online v EURÓPE a spol. AMERIKA Tu

Kde a ako kúpiť Magnus MR (Morphine Sulphate) 30 mg bezpečne online v súčasnosti

1. Názov lieku
Rhotard Morphine SR 30 mg tablety
Morphgesic SR 30 mg tablety na predaj

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
Rhotard Morphine SR 30 mg tablety/ Morphgesic SR 30 mg tablety.
Každá tableta obsahuje 30 mg morfínsulfátu.
Pomocné látky so známym účinkom:
Laktóza (63 000 mg na tabletu).

3. Lieková forma
Tablety s riadeným uvoľňovaním
Každá 30 mg tableta je fialovo sfarbená bikonvexná okrúhla filmom obalená tableta.

4. Klinické údaje
4.1 Terapeutické indikácie
Tablety Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR sú indikované u dospelých na dlhodobú úľavu od silnej bolesti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Pediatrická populácia
Tablety Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR sa neodporúčajú na pediatrické použitie.

Dospelí:
Dávkovanie závisí od závažnosti bolesti a pacientovho stavu analgetické požiadavky v anamnéze. Tablety sa majú normálne podávať dvakrát denne v 12 hodinových intervaloch. Jedna alebo dve 10 mg tablety (10 mg) dvakrát denne sú odporúčanou počiatočnou dávkou pre pacienta so silnou bolesťou. So zvyšujúcou sa závažnosťou bolesti sa odporúča zvýšiť dávku morfínu, aby sa dosiahla požadovaná úľava. Dávkovanie sa môže meniť výberom kombinácií dostupných síl (10, 30, 60 a 100 mg) alebo použitím samotných tabliet s vyššou silou.
Odporúča sa, aby pacient prešiel z iného perorálneho morfínového prípravku s podobnou biologickou dostupnosťou na perorálnu tekutinu morfínu, by mali dostať rovnakú celkovú dávku morfínu v priebehu jedného 24-hodinového obdobia. Táto celková dávka sa má rozdeliť medzi ranné a večerné podanie. Môže byť vhodná titrácia dávky a klinické vyhodnotenie.
Ak pacient predtým dostával parenterálne morfín pred prechodom na tablety Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR, môže byť potrebná vyššia dávka morfínu. Na kompenzáciu akéhokoľvek zníženia analgetického účinku spojeného s perorálnym podávaním bude potrebná individuálna úprava dávkovania.
Keď sa majú tablety Rhotard Morphine SR/ Morphgesic SR podávať na úľavu od pooperačnej bolesti, neodporúča sa podávať ich počas prvých 24 hodín. Po tomto počiatočnom období by dávkovanie malo byť na uvážení lekára.
Niektorí pacienti môžu vyžadovať doplnkový parenterálny morfín, ktorý je úplne prijateľný. Je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť celkovej dávke morfínu a treba mať na pamäti aj predĺžené účinky morfínu v prípravku Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR.
Tablety Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR sa majú používať opatrne pooperačne (ako pri všetkých morfínových prípravkoch), ale najmä po operácii brucha.
Motilita žalúdka by sa mala vrátiť a mala by sa zachovať.

Spôsob podávania
Orálne
Rhotard Morphine Tablety SR / Morphgesic SR sa majú prehĺtať celé a nie žuvať.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Opioidy
ATC kód: N02A

Mechanizmus účinku
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG pôsobí ako agonista opiátových receptorov v CNS, najmä Mu a v menšej miere aj Kappa receptorov. Predpokladá sa, že receptory Mu sprostredkovávajú supraspinálnu analgéziu, respiračnú depresiu a eufóriu a kappa receptory, spinálna analgézia, mióza a sedácia.

Kúpiť Magnus MR (Morphine Sulfate) 30 mg Capsule Safely Online

Centrálny nervový systém:<br Hlavné účinky terapeutickej hodnoty morfínu sú analgézia a sedácia (tj ospalosť a anxiolýza). MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG spôsobuje útlm dýchania priamym pôsobením na dýchacie centrá mozgového kmeňa. Morfín potláča reflex kašľa priamym účinkom na centrum kašľa v dreni. Antitusické účinky sa môžu vyskytnúť pri nižších dávkach, ako sú zvyčajne potrebné na analgéziu. Morfín spôsobuje miózu, dokonca aj v úplnej tme. Presné zreničky sú znakom predávkovania narkotikami, ale nie sú patognomické (napr. pontínové lézie hemoragického alebo ischemického pôvodu môžu spôsobiť podobné nálezy). Pri hypoxii pri predávkovaní morfínom možno pozorovať skôr výraznú mydriázu než miózu.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG a príbuzné analgetiká môžu spôsobiť fyzickú aj psychickú závislosť, a preto by sa mali používať s rozlišovaním. Môže sa vyvinúť aj tolerancia.

Gastrointestinálny trakt a iné hladké svalstvo
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG spôsobuje zníženie motility spojené so zvýšením tonusu hladkého svalstva v antra žalúdka a dvanástnika. Trávenie potravy v tenkom čreve je oneskorené a hnacie kontrakcie sú znížené. Propulzívne peristaltické vlny v hrubom čreve sú znížené, zatiaľ čo tonus je zvýšený až do bodu kŕčov, čo vedie k zápche. Morfín vo všeobecnosti zvyšuje tonus hladkého svalstva, najmä zvieračov gastrointestinálneho traktu a žlčových ciest. Morfín môže vyvolať spazmus Oddiho zvierača, a tým zvýšiť intrabiliárny tlak.

Kardiovaskulárny systém
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG môže spôsobiť uvoľnenie histamínu s pridruženou periférnou vazodilatáciou alebo bez nej. Prejavy uvoľňovania histamínu a/alebo periférnej vazodilatácie môžu zahŕňať pruritus, návaly tepla, červené oči, potenie a/alebo ortostatickú hypotenziu.

Endokrinný systém
Opioidy môžu ovplyvniť hypotalamus-hypofýza-nadobličky alebo – gonádové osi. Niektoré zmeny, ktoré možno pozorovať, zahŕňajú zvýšenie sérového prolaktínu a zníženie plazmatického kortizolu a testosterónu v spojení s neprimerane nízkymi alebo normálnymi hladinami ACTH, LH alebo FSH. Niektoré ženy pred menopauzou môžu mať nízke hladiny estrogénu. Klinické symptómy sa môžu prejaviť týmito hormonálnymi zmenami.

Ďalšie farmakologické účinky
In vitro štúdie a štúdie na zvieratách naznačujú rôzne účinky prirodzených opioidov, ako je morfín, na zložky imunitného systému; klinický význam týchto zistení nie je známy.

Spôsoby podávania zahŕňajú perorálnu, subkutánnu, intramuskulárnu, intravenóznu, intraspinálnu a rektálnu cestu. Parenterálne dávky môžu byť prerušované injekcie alebo kontinuálne alebo prerušované infúzie upravené podľa individuálnych analgetických požiadaviek.

POUŽITIE
Tento liek sa používa na úľavu od silnej pretrvávajúcej bolesti (napríklad v dôsledku rakoviny). Morfín patrí do triedy liekov známych ako opioidné (narkotické) analgetiká. Pôsobí v mozgu na zmenu toho, ako sa vaše telo cíti a ako reaguje na bolesť.

Vyššie sily tohto lieku (100 miligramov alebo viac na tabletu) by ste mali používať iba vtedy, ak ste pravidelne užívali stredne veľké až veľké dávky množstvo opioidných liekov proti bolesti. Tieto silné látky môžu spôsobiť predávkovanie (dokonca smrť), ak ich užíva osoba, ktorá pravidelne neužíva opioidy.

Nepoužívajte formu morfínu s predĺženým uvoľňovaním na zmiernenie bolesti, ktorá je mierna alebo ktorá ustúpi za pár dní. Tento liek nie je na príležitostné („podľa potreby“) použitie.

AKO POUŽÍVAŤ MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG TABLETU

Pred začatím užívania si prečítajte príručku o liekoch, ktorú vám poskytol váš lekárnik. morfium a zakaždým dostanete náplň. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Užite tento liek pravidelne podľa pokynov lekára, nie podľa potreby pri náhlej (prelomovej) bolesti. Užívajte tento liek s jedlom alebo bez jedla podľa pokynov lekára, zvyčajne každých 8 hodín alebo 12 hodín. Niektoré značky by sa mali užívať iba každých 12 hodín. Ak máte nevoľnosť, môže vám pomôcť užiť tento liek s jedlom. Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika na iné spôsoby, ako znížiť nevoľnosť (ako je ležanie na 1 až 2 hodiny s čo najmenším pohybom hlavy). Ak nevoľnosť pretrváva, navštívte svojho lekára.

Tablety prehltnite celé. Tabletu nelámte, nedrvte, nežujte ani nerozpúšťajte. Ak tak urobíte, môže sa uvoľniť všetok liek naraz, čím sa zvýši riziko predávkovania morfínom.

Dávka závisí od vášho zdravotného stavu a odpovede na liečbu. Nezvyšujte si dávku ani neužívajte tento liek častejšie alebo dlhšie, ako je predpísané, pretože sa môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov. Ak je to tak nariadené, liek zastavte.

Ak náhle prestanete užívať tento liek, môžete mať abstinenčné príznaky (ako je nepokoj, slzenie očí, nádcha, nevoľnosť, potenie, bolesti svalov). Aby sa predišlo vysadeniu, váš lekár vám môže dávku znižovať pomaly. Vysadenie je pravdepodobnejšie, ak ste morfín užívali dlhodobo alebo vo vysokých dávkach. Okamžite povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte abstinenčný stav.

Keď sa tento liek používa dlhší čas, nemusí dobre účinkovať. Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak tento liek prestane dobre fungovať.

Hoci mnohým ľuďom pomáha, tento liek môže niekedy spôsobiť závislosť. Toto riziko môže byť vyššie, ak máte poruchu užívania látok (napríklad nadmerné užívanie drog/alkoholu alebo závislosť od nich). Užívajte tento liek presne podľa predpisu, aby ste znížili riziko závislosti. Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o ďalšie podrobnosti.

Ďalšie informácie

Quantity

60 pills, 90 pills

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kúpte si Magnus MR Morphine 30 mg online”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *