Köp Magnus MR Morfin 30mg online

$150.00$250.00

Köp Magnus MR Morfin 30mg online. Morfin applicerar en agonistpåverkan på mättbara opioidreceptorer i CNS och olika vävnader & fungerar ungefär som smärtlindrande opioid.

Beskrivning

Köp Magnus MR Morfin 30mg online

Köp Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg kapsel säkert online

Köp Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg kapsel säkert online – leverans över natten

Generisk Magnus MR ( Morfinsulfat) 30mg Till salu i USA – Trust Pain Pharmacy

Bästa erbjudandena för Magnus MR till salu  (morfinsulfat) 30mg Online i EUROPA & AMERIKA Här

Var och hur köper man Magnus MR (morfinsulfat) 30mg säkert online nuförtiden

1. Läkemedlets namn
Rhotard Morphine SR 30mg Tabletter
Morphgesic SR 30mg Tabletter till salu

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Rhotard Morphine SR 30mg Tabletter/ Morphgesic SR 30mg Tabletter.
Varje tablett innehåller 30 mg morfinsulfat.
Hjälpämnen med känd effekt:
Laktos (63.000 mg pr. surfplatta).

3. Läkemedelsform
Tabletter med kontrollerad frisättning
Varje 30 mg tablett är en violettfärgad bikonvex rund filmdragerad tablett.

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR tabletter är indicerade för vuxna för långvarig lindring av svår smärta.

4.2 Dosering och administreringssätt
Dosering
Pediatrisk population
Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR tabletter rekommenderas inte för pediatrisk användning.

Vuxna:
Doseringen är beroende av smärtans svårighetsgrad och patientens tidigare analgetiska behov. Tabletterna ska normalt administreras två gånger dagligen med 12 timmars intervall. En eller två 10 mg tabletter (10 mg) två gånger dagligen är den rekommenderade startdosen för en patient med svår smärta. Med ökande smärta rekommenderas att dosen av morfin ökas för att uppnå önskad lindring. Doseringen kan varieras genom att välja kombinationer av tillgängliga styrkor (10, 30, 60 och 100 mg) eller genom att använda enbart tabletter med högre styrka.
Det rekommenderas att en patient byter över från ett annat oralt morfinpreparat med liknande biotillgänglighet. till oral morfinvätska, bör få samma totala morfindos under en 24-timmarsperiod. Denna totala dos ska delas mellan administrering morgon och kväll. Dostitrering och klinisk bedömning kan vara lämpliga.
Om en patient tidigare hade fått parenteralt morfin innan han överfördes till Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR-tabletter kan en högre dos morfin krävas. Individuell dosjustering kommer att vara nödvändig för att kompensera för eventuell minskning av smärtstillande effekt i samband med oral administrering.
När Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR tabletter ska ges för att lindra postoperativ smärta, är det inte tillrådligt att administrera det under de första 24 timmarna. Efter denna inledande period bör doseringen avgöras av läkaren.
Vissa patienter kan behöva kompletterande parenteralt morfin, vilket är helt acceptabelt. Noggrann uppmärksamhet bör dock ägnas åt den totala morfindosen, och de långvariga effekterna av morfin i Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR-formuleringen bör också beaktas.
Rhotard Morphine SR/ Morphgesic SR-tabletter bör användas med försiktighet postoperativt (som med alla morfinpreparat) men speciellt efter bukkirurgi.
Magsäckens motilitet bör ha återvänt och bibehållits.

Administreringssätt
Oral
Rhotardmorfin SR / Morphgesic SR tabletter ska sväljas hela och inte tuggas.

5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Opioider
ATC-kod: N02A

Verkningsmekanism
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG fungerar som en agonist vid opiatreceptorer i CNS, särskilt Mu och i mindre utsträckning Kappa-receptorer. Mu-receptorer tros förmedla supraspinal analgesi, andningsdepression och eufori, och Kappa receptorer, spinal analgesi, mios och sedering.

Köp Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg kapsel säkert Online

Centrala nervsystemet:
De huvudsakliga effekterna av morfins terapeutiska värde är smärtlindring och sedering (dvs. sömnighet och ångest). MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG producerar andningsdepression genom direkt verkan på hjärnstammens andningscentrum. Morfin trycker ned hostreflexen genom direkt effekt på hostcentrum i märgen. Hostdämpande effekter kan uppstå vid lägre doser än de som vanligtvis krävs för smärtlindring. Morfin orsakar mios, även i totalt mörker. Exakta pupiller är ett tecken på narkotiska överdoser men är inte patognomoniska (t.ex. pontinska lesioner av hemorragiskt eller ischemiskt ursprung kan ge liknande fynd). Markant mydriasis snarare än mios kan ses vid hypoxi vid överdos av morfin.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG och relaterade analgetika kan ge både fysiskt och psykiskt beroende och bör därför användas med diskriminering. Tolerans kan också utvecklas.

Mag-tarmkanalen och andra släta muskler
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG orsakar en minskning av motiliteten i samband med en ökning av glatt muskeltonus i antrum av magsäcken och tolvfingertarmen. Matsmältningen av maten i tunntarmen försenas och de framdrivande sammandragningarna minskar. Propulsiva peristaltiska vågor i tjocktarmen minskar, medan tonen ökas till en spasm som resulterar i förstoppning. Morfin ökar generellt glatt muskeltonus, särskilt slutmusklerna i mag-tarm- och gallvägarna. Morfin kan producera spasm i sfinktern på Oddi, vilket höjer det intrabiliära trycket.

Kardiovaskulära systemet
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG kan ge frisättning av histamin med eller utan tillhörande perifer vasodilatation. Manifestationer av histaminfrisättning och/eller perifer vasodilatation kan innefatta klåda, rodnad, röda ögon, svettning och/eller ortostatisk hypotoni.

Endokrina systemet
Opioider kan påverka hypotalamus-hypofys-binjure eller – gonadala yxor. Vissa förändringar som kan ses inkluderar en ökning av serumprolaktin och minskningar av plasmakortisol och testosteron i samband med olämpligt låga eller normala ACTH-, LH- eller FSH-nivåer. Vissa premenopausala kvinnor kan ha låga östrogennivåer. Kliniska symtom kan visa sig från dessa hormonella förändringar.

Andra farmakologiska effekter
In vitro- och djurstudier indikerar olika effekter av naturliga opioider, såsom morfin, på komponenter i immunsystemet; den kliniska betydelsen av dessa fynd är okänd.

Administreringsvägar inkluderar orala, subkutana, intramuskulära, intravenösa, intraspinala och rektala vägar. Parenterala doser kan vara intermittenta injektioner eller kontinuerliga eller intermittenta infusioner anpassade efter individuella analgetiska behov.

ANVÄNDNINGAR
Denna medicin används för att lindra svår pågående smärta (som till exempel på grund av cancer). Morfin tillhör en klass av läkemedel som kallas opioid (narkotiska) analgetika. Det verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp känns och reagerar på smärta.

De högre styrkorna av detta läkemedel (100 milligram eller mer per tablett) bör endast användas om du regelbundet har tagit måttlig till stor mängd mängder opioida smärtstillande mediciner. Dessa styrkor kan orsaka överdosering (till och med dödsfall) om de tas av en person som inte har tagit opioider regelbundet.

Använd inte morfinformen med förlängd frisättning för att lindra smärta som är mild eller som kommer att försvinna. inom några dagar. Denna medicin är inte avsedd för tillfällig (“vid behov”).

HUR DU ANVÄNDER MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG TABLETT

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar använda morfin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin på ett regelbundet schema enligt anvisningar från din läkare, inte som behövs för plötslig (genombrotts-) smärta. Ta detta läkemedel med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis var 8:e timme eller var 12:e timme. Vissa märken bör endast tas var 12:e timme. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamåendet (som att ligga ner i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt). Om illamåendet kvarstår, kontakta din läkare.

Svälj tabletterna hela. Ta inte sönder, krossa, tugga eller lös upp tabletten. Om du gör det kan hela läkemedlet frisättas på en gång, vilket ökar risken för överdos av morfin.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos eller använd inte detta läkemedel oftare eller längre än ordinerat, eftersom risken för biverkningar kan öka. Sluta ta medicinen på rätt sätt när så är instruerat.

Om du plötsligt slutar använda denna medicin, kan du få abstinenssymtom (som rastlöshet, rinnande ögon, rinnande näsa, illamående, svettningar, muskelvärk). För att förhindra abstinens kan din läkare sänka din dos långsamt. Uttag är mer sannolikt om du har använt morfin under en längre tid eller i höga doser. Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du har abstinens.

När detta läkemedel används under en längre tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan det här läkemedlet ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt som ordinerats för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Ytterligare information

Quantity

60 pills, 90 pills

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Köp Magnus MR Morfin 30mg online”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *